fbpx
Spelen in Breda

Huisregels van het vetste binnenspeelparadijs Kabonk

Handig om te weten!

In Kabonk werken we met zijn allen aan een plek waar plezier en veiligheid voorop staat. Daar hebben we jouw hulp hard bij nodig! Op deze pagina bekijk je onze huisregels. Klik hier voor het bekijken van de privacyverklaring of de ticketvoorwaarden.

 

1. Entree

1.1. Toegang tot Kabonk is slechts mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Indien dit niet kan worden overlegd, kunnen medewerkers van Kabonk of door Kabonk aangewezen bevoegde personen de toegang weigeren.
1.2. De entreeprijs voor begeleiders, minimaal 18 jaar, is gratis.
1.3. Identificatieplicht geldt voor alle bezoekers van Kabonk. Medewerkers van Kabonk zijn gerechtigd om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen. Indien een bezoeker zich niet kan of wil legitimeren, dan heeft Kabonk het recht om de toegang te weigeren.
1.4. De actuele entreeprijzen staan vermeld op de website www.kabonk.nl.
1.5. Kinderen tot 18 jaar mogen alleen met een volwassen begeleider Kabonk betreden. Bij het bezoek van een groep kinderen moet de verantwoordelijke begeleider zich ook als zodanig gedragen. De begeleider is verplicht toezicht te houden op de groep en zorg te dragen voor naleving van de huisregels van Kabonk. Begeleiders worden ook aangemerkt als bezoekers
1.6. Huisdieren worden niet toegelaten (blindengeleidehond uitgezonderd).
1.7. Bezoekers gaan ermee akkoord dat personeel van Kabonk meegebrachte tassen mogen inzien. Het is niet toegestaan om eigen etenswaren mee te nemen. Uit veiligheidsoverwegingen is het meenemen van glas, steekwapens of andere gevaarlijke materialen niet toegestaan.
1.8. Breng geen waardevolle spullen mee en waak over uw eigendommen.
1.9. Om de veiligheid van bezoekers, onze medewerkers en eigendommen te kunnen waarborgen wordt er op verschillende plaatsen gefilmd met beveiligingscamera’s. Kabonk is zich er zeer van bewust dat het filmen van bezoekers en onze medewerkers een significante inbreuk is op de privacy. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met beelden en wordt alleen gefilmd waar dit noodzakelijk is

2. Gebruik Faciliteiten

2.1. Het betreden van Kabonk en het gebruik maken van de faciliteiten van Kabonk geschiedt geheel op eigen risico. Bezoekers zijn verplicht voor hun eigen veiligheid te zorgen.
2.2. Van bezoekers wordt verwacht dat ze kennis hebben genomen van de huisregels van Kabonk en deze terdege naleven.
2.3. Tijdens het spelen is het dragen van sokken verplicht. Het is niet toegestaan schoenen te dragen tijdens het spelen.
2.4. Verwijder scherpe voorwerpen aan kleding wanneer de speeltoestellen worden gebruikt. Denk daarbij ook aan eventuele sieraden.
2.5. Kabonk heeft verschillende speellagen. Het is aan de bezoeker/ de verantwoordelijk begeleider om minderjarigen te begeleiden en zorg te dragen voor verantwoordelijk spelen.
2.6. Glijbanen dienen uitsluitend alleen en zittend gebruikt te worden.
2.7. Wie andere bezoekers/personeel lastig valt of aanwijzingen van het personeel in de wind slaat, kan zonder aanspraak op vergoeding of terugbetaling van het entreegeld de toegang worden ontzegd.
2.8.  Het filmen en fotograferen voor zakelijke aangelegenheden is, zonder voorgaand overleg met Kabonk, niet toegestaan.

3. Hygiëne

3.1. Gelieve afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
3.2. Gelieve luiers te deponeren in speciale luieremmers.
3.3. Wanneer uw kind onverhoopt een ongelukje heeft tijdens het spelen, dan graag direct het personeel inlichten. Een medewerker kan dan zorgen voor schone speeltoestellen.
3.4. Houd de toiletten schoon en meld eventuele onrechtmatigheden direct.

4. Eten en drinken

4.1. Het nuttigen van eigen eten/drinken is niet toegestaan en dient opgevolgd te worden op straffe van verwijdering uit het pand. Bezoekers met een voedselintolerantie en/of allergie mogen wel zelf meegebrachte aangepaste voeding nuttigen. Bezoekers kunnen een formulier hiervoor verkrijgen bij een van de medewerkers aan de balie.
4.2. Eten en drinken dient alleen aan de daarvoor bestemde tafels te worden genuttigd.
4.3. Het is niet toegestaan om kauwgom of ander snoepgoed te eten tijdens het gebruik van de speeltoestellen. Dit in verband met verstikkingsgevaar.
4.4. Roken, inclusief e-sigaret, is niet toegestaan.
4.5. Open vuur is verboden.

5. Groepen en arrangementen

5.1. Er zijn verschillende groepsacties en arrangementen mogelijk bij Kabonk. Deze moeten voorafgaand aan een bezoek geboekt en/of gereserveerd worden. Dit kan via het e-mailadres events@kabonk.nl.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Kabonk is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van uw spullen/eigendommen.
6.2. Kabonk is niet aansprakelijk voor directe, dan wel indirecte schade welke is opgelopen tijdens een bezoek aan Kabonk.
6.3. Kabonk is niet aansprakelijk voor enig letsel wat is opgelopen tijdens een bezoek aan Kabonk. Bezoekers van Kabonk realiseren zich dat het bezoek en het verblijf in Kabonk bepaalde risico’s met zich meebrengen waaronder uitglijden, stoten, vallen of anderszins letsel oplopen en vrijwaren Kabonk bij voorbaat voor iedere aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit.
6.4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Kabonk slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Kabonk voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
6.5. Bezoekers moeten al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
6.6. Indien Kabonk aansprakelijk is voor geleden schade, dan is de schadevergoedingsplicht van Kabonk te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeringmaatschappij in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
6.7. In geval van schade dient de bezoeker aan Kabonk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden, of bekend had kunnen zijn, met de door hem geleden schade te melden.
6.8. Kabonk is nimmer aansprakelijk indien de schade een gevolg is door:
– Verkeerd gebruik van de faciliteiten en/of speeltoestellen, of wanneer het gebruik hiervan in strijd is met de door of namens Kabonk verstrekte instructies en aanwijzingen;
– fouten of onvolledigheden in de door of namens de bezoeker aan Kabonk verstrekte gegevens of inlichtingen;
– als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad – waaronder maar niet uitsluitend overtreding van huisregels – begaan door de bezoeker.
6.9. Bezoekers zijn in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaren Kabonk uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
6.10. Bezoekers van Kabonk zijn verplicht de kosten voor schade, die door eigen toedoen is ontstaan, te vergoeden. Begeleiders en/of ouders van minderjarigen zijn verantwoordelijk voor die schade.

7. Klachten

7.1. Kabonk staat voor kwaliteit en plezier. Mocht er toch iets aan de hand zijn, dan kunnen bezoekers klachten direct melden bij het personeel. Meldingen achteraf worden alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk worden ingediend. Klachten welke worden geuit op Social Media worden niet in behandeling genomen. Heeft u een klacht? Dan kunt u deze via info@kabonk.nl insturen.